Všeobecné obchodné podmienky

  Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako “VOP“) platia pre nákup v predajniach očných optík s označeným FASHIONOPTIC a FASHIONOPTIC plus, ktoré patria do skupiny FASHIONOPTIC Group. Výlučným majiteľom je spoločnosť FASHIONOPTIC CZ, s. r. o.. VOP sú k dispozícií v tlačenej podobe v prevádzkových miestach Predávajúceho. VOP vymedzujú a upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pri vzťahoch, ktoré nie sú upravené týmito VOP sa riadi:

 • fyzická osoba (Spotrebiteľ) Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. a Zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z.,
 • právnická osoba (Podnikateľ) Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel.
 1. Prevádzkovateľ
  • Prevádzkovateľom predajní FASHIONOPTIC a FASHIONOPTIC plus sú obchodné spoločnosti.:
  • FASHIONOPTIC BA, s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, IČO: 52 947 246, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 144246/B
  • Prevádzky Predávajúceho sa nachádzajú na týchto adresách.: 
  • NC Hron, Dudvážska 5, Bratislava – Podunajské Biskupice
 • Prevádzkovateľom predajní FASHIONOPTIC a FASHIONOPTIC plus sú obchodné spoločnosti.:
 • FASHIONOPTIC SK, s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, IČO: 52 774 023, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 143922/B
 • Prevádzky Predávajúceho sa nachádzajú na týchto adresách.: 
 • Pasienková 1, Bratislava 821 06
 • Prevádzkovateľom predajní FASHIONOPTIC a FASHIONOPTIC plus sú obchodné spoločnosti.:
 • FASHIONOPTIC BS, s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, IČO: 53 369 050, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 149848/B
 • Prevádzky Predávajúceho sa nachádzajú na týchto adresách.: 
 • Kammerhofská 10/A, Banská Štiavnica 969 01
 • Prevádzkovateľom predajní FASHIONOPTIC a FASHIONOPTIC plus sú obchodné spoločnosti.:
 • FASHIONOPTIC DS, s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, IČO: 52 947 378, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 144306/B
 • Prevádzky Predávajúceho sa nachádzajú na týchto adresách:
 • ZOC MAX – Dunajská Streda, Galantská cesta 5692/20, Dunajská Streda 929 01
 • Prevádzkovateľom predajní FASHIONOPTIC a FASHIONOPTIC plus sú obchodné spoločnosti.:
 • FASHIONOPTIC plus, s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, IČO: 53 212 487, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 14729B
 • Prevádzky Predávajúceho sa nachádzajú na týchto adresách:
 • OC Retro, Nevädzová 6, Bratislava – Ružinov 821 01
 • Prevádzkovateľom predajní FASHIONOPTIC a FASHIONOPTIC plus sú obchodné spoločnosti.:
 • FASHIONOPTIC SI, s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, IČO: 52 947 003, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 144206/B
 • Prevádzky Predávajúceho sa nachádzajú na týchto adresách:
 • ZOC MAX – Skalica, Mallého 55, Skalica 909 01
 • Prevádzkovateľom predajní FASHIONOPTIC a FASHIONOPTIC plus sú obchodné spoločnosti.:
 • FASHIONOPTIC ZA, s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, IČO: 53 212 061, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 147028/B
 • Prevádzky Predávajúceho sa nachádzajú na týchto adresách:
 • Námestie Rudiny II, Lenčová 8992/1, Žilina 010 01
 • Prevádzkovateľom predajní FASHIONOPTIC a FASHIONOPTIC plus sú obchodné spoločnosti.:
 • FASHIONOPTIC SNV, s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 154851/B
 • Prevádzky Predávajúceho sa nachádzajú na týchto adresách:
 • OC MADARAS, Mlynská 39, Spišská Nová Ves 052 01

 

 • Prevádzkovateľom predajní FASHIONOPTIC a FASHIONOPTIC plus sú obchodné spoločnosti.:
 • FASHIONOPTIC MT, s. r. o., so sídlom Veľká okružná 17, Žilina 010 01, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 78400/L
 • Prevádzky Predávajúceho sa nachádzajú na týchto adresách:
 • OC Galéria Martin, Námestie SNP 11376/2, Martin 036 01
 • Vymedzenie pojmov
  • Pre účely týchto VOP sa nasledovné výrazy používajú so začiatočným veľkým písmenom v príslušnom gramatickom tvare a majú nasledovný význam:

Dodávateľ  /  Predávajúci – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Jedná sa o podnikateľa, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Kupujúci – Spotrebiteľ alebo Podnikateľ.

Podnikateľ – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nakupuje výrobky či využíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami.

Spotrebiteľ – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby za iným účelom ako na podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Spotrebiteľská zmluva – kúpna zmluva, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, ak sú zmluvnými stranami na jednej strane Spotrebiteľ a na druhej strane Dodávateľ, resp. predávajúci.

Tovar – nová, použitá alebo upravená hnuteľná vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná, bez ohľadu na stupeň jej spracovania, a ktorá je určená na ponuku Spotrebiteľovi alebo pri ktorej možno predpokladať, že ju Spotrebiteľ použije, ak sa táto vec dodáva za odplatu alebo bezodplatne;

Zmluva – sa rozumie Zmluva o dielo uzatvorená podľa §631 a nasl. Občianskeho zákonníka v spojení s §644 a nasl. Občianskeho zákonníka, a to nasledovným spôsobom: objednávka Kupujúceho je návrhom Zmluvy a samotná Zmluva je uzavretá v momente doručenia záväzného súhlasu Predávajúceho Kupujúcemu s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho – podpisom zákazkového listu). Od tohto momentu medzi Kupujúcim a Predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené Zmluvou a VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

Podaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, a že s nimi súhlasí. Na tieto VOP je Kupujúci dostatočným spôsobom pred uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Uzavretá Zmluva je Predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

 1. Dodanie a prevzatie Tovaru
  • Kupujúci je povinný prevziať Tovar v súlade so Zmluvou. Prevziať Tovar je Kupujúci oprávnený až po zaplatení celej ceny zaTovar.
  • Tovar je Kupujúci povinný prevziať do 30  dní od vyhotovenia Tovaru. Ak si Kupujúci v stanovenej lehote Tovar neprevezme, je Predávajúci oprávnený účtovať v zmysle §650 ods. 1 Občianskeho zákonníka skladné vo výške 0,1 % z ceny uskladneného Tovaru za každý deň uskladnenia.
  • Po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa, keď bol Tovar zhotovený, môže Predávajúci s Tovarom voľne nakladať. Pokiaľ sa mu nepodarí Tovar speňažiť alebo iným spôsobom s ním účelne naložiť, má Predávajúci právo, aby mu Kupujúci zaplatil cenu zhotovenia Tovaru.
 2. Záruka a reklamácia Tovaru
  • V zmysle §645 a nasl. Občianskeho zákonníka, Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar zhotovený na zákazku pri prevzatí Kupujúcim, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe. Rovnako zodpovedá za to, že Tovar má vlastnosti, ktoré si Kupujúci pri zákazke vymienil. Predávajúci ďalej zodpovedá za vady vykonanej zákazky, ktorých príčinou je vadnosť materiálu dodaného Kupujúcim alebo nevhodnosť jeho pokynov, ak Kupujúceho na vadnosť materiálu alebo nevhodnosť jeho pokynov neupozornil.
  • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, je Kupujúci oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady. Predávajúci je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu.
  • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol podľa objednávky riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na zrušenie Zmluvy. To isté právo mu prislúcha pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže Tovar riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu veci podľa objednávky, má Kupujúci právo na primeranú zľavu.
  • Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u Predávajúceho v záručnej dobe; inak práva zaniknú. Čas od uplatnenia práva zo záruky až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a čase jej trvania.
  • Ak je Kupujúcim Spotrebiteľ, je záručná doba u spotrebného tovaru 24 mesiacov.
  • Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním.
 1. Výhrada vlastníctva
  • Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia Tovaru.
  • Prevzatie Tovaru je Kupujúci povinný potvrdiť Predávajúcemu na dodacom liste.
  • Tovar zostáva vo vlastníctve Predávajúceho až do momentu úplného zaplatenia kúpnej ceny Kupujúcim. Bezhotovostné platby sa považujú za splnené pripísaním čiastky na účet Predávajúceho.

VII.      Odstúpenie od zmluvy – zrušenie objednávky

7.1        Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

7.2      Tovar, ktorý je objednaný na zákazku, kde sa platí záloha do výroby (ako sú hlavne dioptrické sklá – jednoohniskové, bifokálne, kancelárske a Multifokálne, ) nie je možné vrátiť z dôvodu, že sa objednávajú a vyrábajú priamo pre daného zákazníka a predávajúci ich nemá z technického hľadiska ďalej predať. Nakoľko všetky naše objednávky sú robené prostredníctvom online programu, objednávka je ihneď po odsúhlasení spotrebiteľom a potvrdením svojim podpisom na zákazkovom liste odoslaná a spracovaná do výroby.

7.3      Ak Kupujúci súhlasí z údajmi na zákazkovom liste a svoj súhlas potvrdí svojim podpisom, ( je mu známy produkt, cena a služby, ktoré mu boli počas realizácie zákazky poskytnuté ) nie je možné objednávku bez dôvodne zrušiť a nie je možné vrátiť ani vopred zaplatenú zálohu, alebo vyplatenú sumu za Tovar, alebo služby.

 • Ochrana osobných údajov

8.1    Kupujúci dáva Predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu

neurčitú v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie vzájomného obchodného vzťahu.

 • Osobné údaje Kupujúcich sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, predovšetkým so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Osobné údaje Kupujúcichnebudú poskytnuté tretím stranám, nebudú využité k periodickej reklame a budú chránené v súlade s predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci má právo prístupu ku svojim osobným údajom a tiež právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Zároveň má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne odvolať.

 • Záverečné ustanovenia

9.1     Zmluvné vzťahy z tejto Zmluvy sa riadia slovenským právom.

9.2     Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu Predávajúceho postúpiť svoju pohľadávku voči

Predávajúcemu vyplývajúcu z tejto Zmluvy na tretie osoby.

9.3     Zmluva, ako i jej zmeny a doplnky, musia mať písomnú formu.

9.4     VOP sú účinné ku dňu 01/09/2021

PREDAJNE

Bratislava OC Retro

Bratislava NC Hron

Dunajská streda ZOC MAX

Skalica ZOC MAX

Trnava OC MAX

Banská Štiavnica

Holič

KATEGÓRIE

Vyšetrenie zraku

Náš tím

Kontakt

VOP

Ako sa starať o okuliare